Caldera® Spas: Utopia® Series

Cantabria Utopia Series Miami FL
8 Person Spa
9' x 7'7" | 74 Jets
Niagara Utopia Series Miami FL
7 Person Spa
7'5" x 7'5" | 52 Jets
Geneva Utopia Series Miami FL
6 Person Spa
7'5" x 7'5" | 55 Jets
Tahitian Utopia Series Miami FL
6 Person Spa
7' x 7' | 48 Jets
Florence Utopia Series Miami FL
6 Person Spa
7' x 7' | 46 Jets

Caldera® Spas: Paradise® Series

makena paradise Series Miami FL
6 Person Spa
7'5" x 7'5" | 46 Jets
salina paradise Series Miami FL
7 Person Spa
7'5" x 7'5" | 40 Jets
reunion paradise Series Miami FL
7 Person Spa
7' x 7' | 38 Jets
seychelles paradise Series Miami FL
6 Person Spa
7' x 7' | 43 Jets
martinique paradise Series Miami FL
5 Person Spa
6'4" x 7'5" | 34 Jets
kauai paradise Series Miami FL
3 Person Spa
7' x 5'5" | 31 Jets

Caldera® Spas: Vacanza® Series

Palatino Vacanza Series Miami FL
6 Person Spa
7'5" x 7'5" | 45 Jets
Marino Vacanza Series Miami FL
6 Person Spa
7' x 7' | 35 Jets
vanto Vacanza Series Miami FL
7 Person Spa
7' x 7' | 35 Jets
tarino Vacanza Series Miami FL
5 Person Spa
6'10" x 6'10" | 23 Jets
Celio Vacanza Series Miami FL
3 Person Spa
5'5" x 7' | 18 Jets
Aventine Vacanza Series Miami FL
2 Person Spa
5'4" x 5'4" | 14 Jets